'''ÇEVRECİLİK ANLAYIŞIMIZDA KAPIMIZ, SİYASET DIŞI VE TARAFSIZLIK İLKESİNDE OLAN HERKESE AÇIKTIR'''
Basın Toplantısı – 3

MARMARİS ÇEVRECİLERİ DERNEĞİNİN STRATEJİSİ

Değerli Basın Mensupları Saygıdeğer konuklar; Derneğimizin amaç ve yaklaşımlarının ne olduğu konusuna açıklık getirmek amacıyla, Dernek Stratejisi hakkında kısa bir bilgi sunmak amacıyla söz almış bulunuyorum. Hepinizin bildiği gibi;

* Strateji, yönetimin önceden belirlenen misyon, amaç ve hedeflere nasıl ulaşacağının planlanmasıdır.

* Stratejik planlama, örgütün ne olduğu, ne yaptığı ve neyi yaptığına şekil veren ve yol gösteren kararları ve eylemleri üretmek için disipline edilmiş çabalar bütünüdür.

* Stratejik Yönetim, bu günü analiz edip, yarını tasarlamaya ve gerçekleştirmeye yardım eden bir bakış açısı, bir düşünme yöntemidir. Uzun vadeli planlar yapılırken karşı karşıya kalınan soru “Gelecekte ne yapmalı?” değildir. Mesele; belirsizlik içinde yarına hazır olmak için “Bu günden ne yapmamız gerekir?” sorusunun cevaplanabilmesidir. Yarın için bu günden ne yapılabilir? Beklenmeyen olaylar karşısında en çabuk ve etkili önlemler nasıl alınabilir? Yaklaşımı içerisinde yürütülecek çalışmalar açısından; Derneğin faaliyet alanında belirlenen Stratejik Konulardır

İnsan ve canlı yaşamını etkileyen tehlikelerin belirlenmesi ve önlem alınması

Halkın Bilinçlendirilmesi

Kente özgü doğal kaynakların korunması

Turizmin Geliştirilmesi, Çeşitlendirilmesi, 12 aya yayılmasının çevreye olan etkilerinin incelenmesi.

Fiziki Altyapı yeterliliği ve yeni koşullara uygun olarak geliştirilmesi

Çevresel ve Mekansal Gelişme için Projelerin hazırlanması ve ilgili kuruluşlara sunumu

Doğal Afetler sonrası kentin yaşam sürekliliği (Bekası) ve Beklenmeyen olaylara karşı olasılık esasına uygun Planlama yapılması

Kurumlar arası İşbirliğinin Güçlendirilmesi

Kentsel Envanter (kültür, doğa, çevre, insan) ve Yerel Bilgi Bankası oluşturulmasıdır.

Yeni kurulan derneğin, bu yaklaşım bütünlüğü içerisinde hatasız ve eksiksiz olarak görevini yapması, Yönetim Kurulumuzun, bu yaklaşımları kontrol ve denetleme görev ve sorumluluğu da Denetleme Kurulumuzun öncelikli hedefidir.

Hepinize saygılar sunuyorum.

_________________________________________
EFİL, İsmail, Prof. Dr., Toplam Kalite Yönetimi ve Toplam Kaliteye Ulaşmada Önemli Bir Araç: ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi, Vipaş Aş. Bursa 1998, sf: 78
YILMAZ, Kutluhan, Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Uygulaması, Sayıştay Dergisi, s:50-51, sf: 71
MARŞAP, Akın, Yrd. Do. Dr., Stratejik Planlamada Değişim Mühendisliği ve Yönetsel Geleceğin Sırları, YA/EM Bildiriler Kitabı, sf:92