'''ÇEVRECİLİK ANLAYIŞIMIZDA KAPIMIZ, SİYASET DIŞI VE TARAFSIZLIK İLKESİNDE OLAN HERKESE AÇIKTIR'''
Marmaris Çevrecileri Derneği Stratejik Planı

Marmaris Çevrecileri Derneği, İç İşleri Bakanlığına bağlı Dernekler yasasına uygun Tüzel kişiliğe sahip bir Dernek olup, her meslekten Çevreye duyarlı Marmaris’e gönül veren yurttaşlar tarafından kurulmuştur.

ADRES:
39.Sok. Çeşme Meydanı Eski Cami yanı, Bedesten İş Merkezi 4//7 Marmaris 48700 adresinde çalışmalarını sürdürmektedir.

İLETİŞİM:
Tel : +90.252.413 30 08
E-POSTA:info@marmariscevrecileridernegi.org
WEB: www.marmariscevrecileridernegi.org

İÇİNDEKİLER

I. GİRİŞ
II. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEM
II.I. Yasal Çerçeve
II.II Stratejik Plan Modeli
II.III. Stratejik Plan Modelinin Uygulaması
II.IV. Stratejik Planın Varsayımları
III. DURUM ANALİZİ
III.I. MÇD’ nin 5253 sayılı Kanuna Göre Yasal Yükümlülükleri ve Görevleri
III.II. GZFT Analizi
III.III. Öneriler
III.IV. Stratejik Konular
IV. MİSYON, VİZYON
V. STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER VE FAALİYETLER

I. GİRİŞ

Marmaris Çevrecileri Derneği, çevresel yönetim düşüncesi, yapısı vefonksiyonları üzerinde neyi, nasıl yapması gerektiğinden hareketle,devletin görevlerinde ve STK’ ların iş yapma yöntemlerinde,çevre yönetimi için yönetim ve hizmet sunumunda;açıklık, katılım, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi gerekliliği ve builkelerin aynı zamanda etkin bir çevre yönetiminin zorunlu unsurları arasında olması nedeniyle Stratejik Plan hazırlama gereğini duymuştur. Çevresel yönetim anlayışı, dünyada yaşanan gelişmeler ve çeşitli ülkelerdeyaşanan tecrübeler ışığında, ülkemizi 21. yüzyılda çağdaş ve temiz bir çevreye sahip olma ve koruma zihniyetine ve yapısınakavuşturmak amacını taşımaktadır. İyi yönetişim olarak da tarif edilebilecek bu çağdaşyönetim zihniyeti ve yapısı; Katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışa sahiptir.

Pro-aktif ve gelecek yönelimli bir bakış açısını esas alır.
Girdi odaklı olmaktan çok, sonuç ve hedef odaklı olmaya yönelir.
Kendine odaklı olmaktan çok, vatandaş odaklı olmaya geçişi hedefler.

Bu yeni anlayış içinde, 21. yüzyılda çevre yönetimi;

Şeffaf olmak
Katılımcı olmak,
Düşük maliyetle çalışmak,
Etkili ve verimli olmak,
İnsan haklarına saygılı olmak,
Belirsizliği ve ayrımcılığı azaltacak şekilde hukuka dayanmak,
Öngörülebilir olmakzorundadır.

Stratejik planlama kapsamında;

Geleceğe dair tasarım geliştirme,
Misyon ve vizyon belirleme,
Temel amaç, politika ve öncelikleri şekillendirme,
Ölçülebilir başarı göstergeleri oluşturma,
Çevre üzerindeki insan etki ve katkısını geliştirme,unsurları vurgulanmaktadır.

II. STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASINDA UYGULANANYÖNTEM

II.I. Yasal Çerçeve

Marmaris Çevrecileri Derneği, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, yönetmelik ve ilgili mevzuat ile MÇD tüzüğü esas alınarak stratejik plan hazırlanmıştır.

II.II. Stratejik Plan Modeli

MÇD’ nin stratejik plan çalışmalarında esas alınan yaklaşımlar:

SP’ nın hazırlanmasına karar verilmesi,
Stratejik planlama ekibinin (SPE) oluşturulması
Yasal yetki ve yükümlülükler çalışması
Durum analizi çalışması
Güçlü, Zayıf Yanlar- Fırsatlar, Tehditler (GZFT) çalışması
Öneriler çalışması
Stratejik konular çalışması
Misyon

Vizyon

Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler çalışması
II.III. Stratejik Plan Modelinin Uygulanması
5253 sayılı Dernekler Yasasına uygun olarak; Kamu Kurum ve Kuruluşları, Muğla Valiliği,Tarım İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, M. Köy Hizmetleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü, Marmaris Kaymakamlığı, Marmaris İlçe Kamu Kurum ve Kuruluşları, Muğla Üniversitesi, Ulusal ve Uluslar arası çevre koruma kuruluşları ile işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışma yapılması stratejik planın içeriğini oluşturmaktır.

II.IV. Stratejik Planın Varsayımları

MÇD’ nin görev alanının il ve ilçedeki diğer kamu kurumlarıyla ve faaliyetlerinin belirlikısımlarını merkezi kuruluşların il müdürlükleri eliyle gerçekleştirmesi, SP için uygulama stratejisi olarak varsayılmıştır.

III. DURUM ANALİZİ

III.I. Yasal yükümlülükler ve görevler

MÇD’ nin 52532 sayılı Yasaya göre Yasal Yükümlülükleri ve görevleri yasada ve ilgili mevzuatta ve tüzüğünde belirtildiği gibidir.
Görev ve sorumluluk kapsamına giren konular :

1. Çevre
2. Sağlık
3. Tarım
4. Sanayi ve Ticaret
5. Çevre Düzeni Planı
6. Bayındırlık ve iskan
7. Toprağın korunması
8. Erozyonun önlenmesi
9. İmar
10. Yol
11. Su
12. Kanalizasyon
13. Katı atık
14. Doğal afetlerde ve beklenmeyen durumlarda gerekecek acil yardım ve kurtarma önlemlerinin iyileştirilmesi
15. Kültür
16. Turizm
17. Gençlik ve spor
18. Orman
19. Ağaçlandırma
20. Park ve bahçeler
21. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için verilen izin ve ruhsatların uygunluğu
22. Halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu araştırması yapmak
23. Görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül veorganizasyonlara üye olmak, bu faaliyet ve organizasyonlarlaortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirmek
24. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve 507 sayılıKanun kapsamındaki meslek odaları ile hizmet projeleri gerçekleştirmek
25. Belediye sınırları dışındaki gayrisıhhi müesseseler ile halka açık istirahat veeğlence yerlerinin faaliyetlerinin uygunluğu ve çevreye olan etkilerinin araştırılıp incelenmesi ve ilgili kuruluşlara rapor edilmesi.
26. Elde edilen bulgular ve sonuçlar hakkında Valilik, Kaymakamlık makamlarına bilgi verilmesi
27. Basın yoluyla faaliyetler, etkinlikler ve çalışma sonuçlarının kamuoyuna duyurulması.
28. Özellikle çevre, kültür, turizm, sanayi, ticaret, sağlık, eğitim alanlarında hizmet vermek,
29. Kent sorunlarını yönlendirme, bilinçlendirme ve sorunların çözümüne ilişkin alternatif düşünce ve planları gündeme getirip kamuoyu oluşturmak,
30. Yapılan faaliyetler hakkındaki olumlu-olumsuz eleştirileri ile kamuoyu oluşturarak yönlendirmek,
31. Kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkı sağlamak,
32. Çevre açısından olumsuz karar ve eylemlerin önüne geçmek.
III.II. Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsat ve Tehditler (GZFT) Analizi
MÇD, faaliyetlerine yönelik ayrıntılı mevcut “durum analizi” çalışması gerçekleştirmiştir. Rapor haline getirilen bu çalışmalar değerlendirilmek üzere Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Bu raporlar Yönetim Kurulu tarafından incelenerek revize edilmiş, durum analizine ilişkin raporlardan GZFT çalışmasında nasıl yararlanılabileceği hususu belirlenmiştir. Durum analizi çalışmaları ayrıntılı olarak değerlendirerek, MÇD’ nin güçlü, zayıf yanlarının, fırsat ve tehditlerinin belirlenmesinde önem taşıyan GZFT analizini gerçekleştirmiştir. Bu amaçla, güçlü, zayıf yanların, fırsat ve tehditlerin belirlenmesive daha sonra da Yönetim Kurulu üyelerince bunların öncelik verme çalışması yapılmıştır.
Aşağıda GZFT matrisinde, öncelik sırası verilen güçlü ve zayıf yanlar ile fırsat ve tehditler öncelik sırasına göre sıralanmıştır.

Güçlü Yanlar

İl yönetiminin (Vali) ve İlçe Yönetiminin (Kaymakam) desteği
Kurumlar arası diyalog ve koordinasyonun yeterliği
İletişimin hızlı ve etkin olması
Teknoloji ve altyapının yeterliliği
Eğitime zaman ayrılması
Karar alma ve icra yetkisi
Yeraltı zenginlikleri
Sivil Toplum Örgütlerinin katılımcı oluşu
Sağlık ocakları ve hastane bakımından alt yapısının yeterli olması
Bölgenin Kültür ve turizm değerleri açısından zengin oluşu
Yılın her mevsiminde kısmen turizme hizmet vermesi
Tarımsal ürün çeşitliliği
Yurttaşların katkıları
İlimizin yaklaşık 1124 km. kıyı şeridinin bulunması
İlçenin ve ilin eğitim düzeyinin yüksek olması
Zayıf Yanlar
Dağınık ve imarsız yerleşim sorunları
Eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yeterli düzeyde olmaması
Kanalizasyon, evsel ve çevresel atıklar
Jeotermal kaynakların yetersizliği ve kullanılamaması
Yavaş işleyen bürokrasi
Tarım arazileri envanterinin çıkarılmaması
Olumsuzlukların çabuk unutulması (Deprem ve tabii afetlerden ders alınmaması)
Turizm çeşitlerinin yeterince tanıtılamaması
Ana ulaşım arterlerinin ve köy yollarının yetersiz oluşu
İçme ve kullanma suyuna erişmede yetersizlik
Orman içi köylüsününsorunları
Çevre bilincinin yetersiz oluşu
İlçe yönetimleri ve belediyeler arasında organizasyon eksikliği
İstatistik yetersizliği
Kanalizasyon sisteminin kontrol yetersizliği
Engellilere yönelik kent altyapısındaki eksiklikler
1/100.000’lik çevre düzeni planının olmaması
İl genelinde arazinin dağlık ve engebeli oluşu

Fırsatlar

Muğla İlinin ilçeleriyle beraber (Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça) dünya çapında tanınmış olması
Hava ve karayolu taşımacılığının gelişmiş olması
Bölgenin rüzgar, güneş ve termik enerji imkanına sahip olması
Deniz taşımacılığı ve kıyı ticareti
Özel sağlık hizmetlerinin yaygınlığı
Nüfus artış hızının yüksek olmaması
Muğla Üniversitesi’nin kurulması ve gelişimi
İklim koşullarının uygun olması nedeniyle tarımsal üretimde ürün çeşitliliği (zeytin, narenciye, pamuk, tütün, bağcılık ve örtü altı ürünler)
Turizmin çeşitlendirilmesine uygun imkanlar (deniz, yat, yayla, kış, inanç, av, doğa, arkeoloji, sağlık)
Tarım arazilerinin verimli olması
Halkın teknolojiye ve yeniliklere duyarlı olması
Gelişmeye uygun coğrafyanın olması (iklim, toprak, turizm)
Yerel yönetimlerin sayısal fazlalığı
Güçlü yerel basının varlığı
Küçük ölçekli barajların ve göletlerin varlığı ve arıtılma imkanları
Orman alanlarının çokluğu (% 67)
Eğitim seviyesinin yüksek oluşu
Güçlü sivil toplum örgütlerinin varlığı
Tarihi-turistik alanların varlığı
Tehditler
İlin birinci derecede deprem kuşağında olması
Kaçak yapılaşma ve çarpık kentleşme (dağınık yerleşim alanları)
Çevre kirliliği (termik santraller, su, hava, toprak)
Verimli tarım arazilerinin imara açılması
Tarımsal ilaç ve gübre kullanımının kontrol edilememesi (ilaçların reçeteye bağlanmaması)
Orman yangınları
Sanayi ve evsel atık sularıyla arazilerin sulanması
Sürekli değişen kanun ve yönetmelikler
Doğal afetler (don, dolu, sel, yangın)
1124 km. kıyı uzunluğunun kontrolü, kaçak su ürünleri, avcılık ve insan kaçakçılığı yapılmasına müsait oluşu
Ören yerlerinin ve piknik alanlarının yangın riski
Koruma alanlarının çokluğu ( SİT, Milli Park, Özel Çevre Koruma Alanları)
Doğal afet riskinin fazlalığı (deprem, sel, tsunami)
Köylerin imar ve altyapı sorunları
Muğla ilinin dış göç alması (turizm ve inşaat sektörleri gibi)

III.III. Öneriler

MÇD’ nin faaliyetlerini daha iyi yürütebilmesi için neler yapılmasıgerektiğine yönelik öneriler belirlenmiştir.

1 Derneğin öncelik kriterlerini ve hizmetlerini gözden geçirip, analiz ederek misyonu, vizyonu, amaç, hedef ve faaliyetlerinin doğru saptanması
2 Köylerin (kırsal kesimin) sosyal yaşam düzeyini arttırıcı altyapı projelerinin belirlenmesi ve desteklenmesi
3 Eğitim, sağlık, spor ve sosyal altyapı çalışmalarının kontrol edilmesi
4 Çevre kirliliğini önleyici unsurların belirlenmesi, sorunların çözümlenmesi
5 Organik tarım için bilinçlendirme çalışmaları, Tarımda kullanılan ve çevreye olumsuz etkileri bulunan ilaç ve kimyasal gübre tüketiminin kontrol altına alınabilmesi için önlemlerin yeterlilik kontrolü
6 İlimizin ve ilçemizin birinci derece deprem bölgesi olması nedeniyle, Afet ve Kriz Yönetim Birimi faaliyetlerine destek verilmesi, deprem sonrası yaralı tahliyesi ve acil müdahale olanaklarının araştırılması ilgili makamlarla koordine edilmesi
7 Çevre Düzeni Planına aykırılıkların belirlenmesi ve takibi
8 İlgili kuruluşların elemanları ile birlikte bilimsel çalışma yapılması
9 Limanı kirleten unsurların belirlenmesi ve incelenmesi
10 Liman içine yapılmaya çalışılan tesis ve düzenlemelerin doğal yaşama etkilerinin incelenmesi
11Sporda Altyapının Tamamlanması ve Kalitenin Arttırılması
12 Çevresel ve Mekansal Gelişme konusunda çalışma yapılması
13 Su Kirliliği ve Katı Atık konularına yoğunlaşma
14 Fiziki Altyapı yeterliliğinin incelenmesi
15 Yerel Bilgi Bankası oluşturulmasının sağlanması
16 Doğal Afetlerle ilgili risk alanlarının incelenmesi
17 Çevresel Planlama konularının takibi
18 Kurumlararası İşbirliğinin Güçlendirilmesine katkı verilmesi
19 Jeotermal Kaynakların ve alternatif enerji kaynaklarının araştırılması
20 Sağlık ve eğitimde kalitenin arttırılması
21 Muğla Üniversitesi ile çeşitli projelerin hayata geçirilmesi
22 Kaçak yapılaşmaya göz yumulmaması
23 Yerel yönetimlerle ve Kurumlarla işbirliğine gidilmesi, koordinasyon sağlanması, devamlı diyaloglarda bulunularak, ihtiyaç ve sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunulması
24 Doğalgaz enerjisinin ilçeye kazandırılarak; ısınma, termik santraller ve tarımda kullanılması sonucu hava kirliliğinin önlenmesi
25 İlçe genelinde çevresel eğitim ve bilinç seviyesinin yükseltilmesi için gerekli çalışmaların yapılması
26 Arıcılığın desteklenmesi
27 Turizmin 12 aya yayılması ve mevcut turizm olanaklarının geliştirilip, turizmin hizmetine sunulmasının fiziki altyapıya getireceği sorunlar
28 Kışın boş olan turistik tesislerin yarıyıl çalışma programı uygulayan spor takımlarının ilçemize gelmesinin teşvik edilmesi
29 Kültür turizmine önem verilmesi
30 Proje yönetimi ve stratejik yaklaşım ile sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin hazırlanması, Yönetim Kurulu üyelerine stratejik planlamanın öneminin, bağlayıcılığının, hizmetlerin bu plandaki yol haritasına göre yürütüleceğinin toplantılarda anlatılması,
31 Endüstriyel çeşitlenme ve alternatif yatırım alanlarının çevreye etkisinin incelenmesi
32 Çevre koruma bölgeleri, doğal ve arkeolojik sit alanlarına yapılaşma izninin verilmemesinin takibi
33 MÇD’ nin yapacağı her etkinlikte, gerçekleştireceği faaliyet alanındaki STÖ’lerin görüşünün ve desteğinin alınması

III.IV. Stratejik Konular

Stratejik amaç ve hedeflere çerçeve çizmesi amacıyla “stratejik konular” çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, MÇD’ nin görev ve sorumlukları içerisindeki stratejik amaç ve hedeflerinoluşturulmasında sınıflandırma ve belirlemeçalışması yapılmıştır. Bu çerçevede, belirlenen Stratejik Konular aşağıda yer almaktadır.

TANIMLAR:

* Strateji, yönetimin önceden belirlenen misyon, amaç ve hedeflere nasıl ulaşacağının planlanmasıdır.
* Stratejik planlama, örgütün ne olduğu, ne yaptığı ve neyi yaptığına şekil veren ve yol gösteren kararları ve eylemleri üretmek için disipline edilmiş çabalar bütünüdür.
* Stratejik Yönetim, bu günü analiz edip, yarını tasarlamaya ve gerçekleştirmeye yardım eden bir bakış açısı, bir düşünme yöntemidir. Uzun vadeli planlar yapılırken karşı karşıya kalınan soru “Gelecekte ne yapmalı?” değildir. Mesele; belirsizlik içinde yarına hazır olmak için “Bu günden ne yapmamız gerekir?” sorusunun cevaplanabilmesidir. Yarın için bu günden ne yapılabilir? Beklenmeyen olaylar karşısında en çabuk ve etkili önlemler nasıl alınabilir? Yaklaşımı içerisinde yürütülecek çalışmalar açısından stratejik konuların doğru belirlenmesi önemlidir.;

KAYNAKÇA:

EFİL, İsmail, Prof. Dr., Toplam Kalite Yönetimi ve Toplam Kaliteye Ulaşmada Önemli Bir Araç: ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi, Vipaş Aş. Bursa 1998, s: 78
YILMAZ, Kutluhan, Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Uygulaması, Sayıştay Dergisi, s:50-51, s: 71
MARŞAP, Akın, Yrd. Do. Dr., Stratejik Planlamada Değişim Mühendisliği ve Yönetsel Geleceğin Sırları, YA/EM Bildiriler Kitabı, s:92

MÇD Stratejik Konuları:

Derneğin faaliyet alanında belirlenen Stratejik Konular:
İnsan ve canlı yaşamını etkileyen tehlikelerin belirlenmesi ve önlem alınması
Halkın Bilinçlendirilmesi
Kente özgü doğal kaynakların korunması
Turizmin Geliştirilmesi, Çeşitlendirilmesi, 12 aya yayılmasının çevreye olan etkilerinin incelenmesi.
Fiziki Altyapı yeterliliği ve yeni koşullara uygun olarak geliştirilmesi
Çevresel ve Mekansal Gelişme için Projelerin hazırlanması ve ilgili kuruluşlara sunumu
Doğal Afetler sonrası kentin yaşam sürekliliği (Bekası) ve Beklenmeyen olaylara karşı olasılık esasına uygun Planlama yapılması
Kurumlar arası İşbirliğinin Güçlendirilmesi
Kentsel Envanter (kültür, doğa, çevre, insan) ve Yerel Bilgi Bankası oluşturulmasıdır.

IV. MİSYON, VİZYON

MİSYONUMUZ

Çağdaş, güvenilir, çevrenin korunması anlayışını yerleştirmiş, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; dinamik, insan odaklı,öngörülü, ihtiyaçlara duyarlı, katılımcı, hesap verebilir, bir kuruluş olmaktır.
(MÇD’ nin Çalışma sistemi gereği her bölgede ve denizlerde çevre olumsuzluklarını tespit çalışmaları olup çevre olumsuzluklarını belgeleyerek (Foto.Vıdeo) Raporlarla Merkez ofisimize bildirmektedir. MÇD Tüm kamu kuruluşlarına destek amacını, yaptıkları çalışmaları Kendi bünyesinde oluşturdukları raporlama sistemine kanıtlarını ekleyerek konusunun ilgili merciine teslim ederek görevini bitirir. Görevlilerimiz ve üyelerimiz Çevre olumsuzlukları yaratan kişi ve kuruluşlarla temasa geçerek tüm olumsuzlar hakkında araştırmalar yapar, taraflarla görüşür,konuyu uzman kişilere danışarak kanıt ve belge toplar ve ilgili mercilere iletir.Asla direk muhatap olmaz ve kişisel eylemlerde bulunmazlar. Yapılacak çalışmaların planları, organizasyonlar ve eylemler, önceden MÇD Yönetim Kurulu üyeleri, hukukçuları tarafından incelenir kararı verilir ve belgelere,kanıtlara göre yasal çerçevede Tüzüğümüz paralelinde çevre olumsuzluklarına karşı mücadelemiz gerçekleştirilir.Marmaris Çevrecileri Derneğinin; bu yaklaşım bütünlüğü içerisinde hatasız ve eksiksiz olarak görevini yapması Yönetim Kurulumuzun, bu yaklaşımları kontrol ve denetleme görev ve sorumluluğu da Denetleme Kurulumuzun öncelikli hedefidir.)

VİZYONUMUZ

Her kişi düşüncelerinde özgürdür. Ancak; MÇD Siyaset Dışı ve Tarafsızdır. Hiçbir üyemiz, kişi, kurum ve/veya kuruluş siyaseti ve taraflılığını MÇD Çatısı altında kullanamaz, MÇD’ye yansıtamaz ve kullandığı takdirde aramızda yer alamaz. MÇD ’yi kişisel amaçları için düşünemez. Görüşlerine ve Tarafına çekemez. MÇD Sadece ÇEVREDEN TARAFTIR çevre olumsuzluklarında karşısında hangi kişi, kurum olursa olsun yasal çerçevede karşıtlığını belirtir. MÇD, BEN Değil BİZ Prensibi ile hareket ederek, her üye derneğin ve birbirinin vizyonunu, kariyerini, ismini korumakla mükellef olup, hiçbir üye tek başına hareket edemez.

V. STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER VE FAALİYETLER

MÇD, Stratejik Konular başlığında belirten alanlarda ve dünyada ve ülkemizde gelişen olaylar doğrultusunda amaç ve hedeflerine uygun olarak faaliyetlerini yürütür.

İnsan ve canlı yaşamını etkileyen tehlikelerin belirlenmesi ve önlem alınması, Halkın Bilinçlendirilmesi, Kente özgü doğal kaynakların korunması, Turizmin Geliştirilmesi, Çeşitlendirilmesi, 12 aya yayılmasının çevreye olan etkilerinin incelenmesi, Fiziki Altyapı yeterliliği ve yeni koşullara uygun olarak geliştirilmesi, Çevresel ve Mekansal Gelişme için Projelerin hazırlanması ve ilgili kuruluşlara sunumu, Doğal Afetler sonrası kentin yaşam sürekliliği (Bekası) ve Beklenmeyen olaylara karşı olasılık esasına uygun Planlama yapılması, Kurumlar arası İşbirliğinin Güçlendirilmesi, Kentsel Envanter (kültür, doğa, çevre, insan) ve Yerel Bilgi Bankası oluşturulması konuları stratejik faaliyet alanlarıdır. Değişen ve gelişen durumlara göre stratejik amaç, hedef ve faaliyet alanları Yönetim Kurulu tarafından genişletilir.